2010. november 7., vasárnap

2010. Adventi ima

Uram Jézus! te vagy az, kit a sötétségben bolyongó világ négyezer évig epedve várt. E négyezer év emlékezetét az adventi négy hét hajnalaiban üljük meg, a jámbor ősatyák buzgó óhajtásával könyörögve hozzád: Jöjj el, édes Üdvözítőnk! szabadíts ki a bűn rabságából, melybe többszörös ígéretünk után is megint visszaestünk! Tudjuk, hogy már itt az óra az álomból fölkelnünk, mert most közelebb vagyon a mi üdvösségünk. A tudatlanság és tévelygés éjjele elmúlt, az igazság napja feltűnt benned, Uram Jézus! Áraszd ránk kegyelmedet, hogy elvetvén a sötétség cselekedeteit, a világosság fegyvereibe öltözzünk; mint nappal tisztességesen járjunk, szeplőtelen érzéssel, irigykedés nélküli szeretetben. Ah mert te vagy az, ki egykor el fogsz jönni a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel, mikor jelek lesznek a napban és holdban és csillagokban, és a földön a népek szorongatása, a tenger zúgása és a habok fölháborodásakor; mikor elszáradnak az emberek azok félelme és várása miatt, mik az egész világra következnek. Te mondottad ezt, kinek beszédei az ég és föld elmúltával sem múlnak el.
Uram Jézus! tudjuk, hogy te vagy a világnak megígért váltsága, ki eljövendő valál, s így mást nem kell várnunk. Imádva ismerjük el isteni erődet, te vagy az, ki által a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok tisztulnak, a siketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Oszlasd el elménk vakságát, hogy tisztán láthassuk igazságod mennyei fényét; segítsd föl gyarlóságunkat, hogy utaidon ingadozás nélkül járhassunk; nyisd meg füleinket! hogy igédet mindenkor szívesen hallgassuk; tisztíts meg minket a vétek szennyétől; támaszd föl lelkünket, ha talán a bűn halálába süllyedett volna; add híven követnünk evangéliumodat, melyet üdvözítésünkre hirdetsz nekünk, kik isteni Fölséged előtt mindnyájan oly szegények vagyunk. Őrizz meg a könnyelműségtől, hogy ne legyünk ingadozó nádszálak, melyeket az indulatok szele mindenfelé hajt; ne keressük a kényelem megrontó puhaságait, hanem mint előköveted, Keresztelő Szent János, önmegtagadással, keresztjeink szíves elviselésével készítsünk Neked utat szíveinkbe.
Közel vagy, Uram, hozzánk, azért örvendünk benned mindenkor, igen örülünk, semmin sem aggódva, hanem minden imádságban és könyörgésben kéréseinket hálaadással terjesztjük isteni színed elé; hogy a te békességed, mely felülhalad minden értelmet, oltalmazza meg szíveinket és elménket tebenned, Uram Jézus Krisztus! kit a próféták megjövendöltek, kit a pusztában kiáltó szent hírnököd oly szívrendítve és alázatossággal hirdetett, arra sem tartva magát méltónak, hogy sarud kötelékét megoldja. Ő a bűnbánat keresztségét hirdette a bűnök bocsánatára; add kegyelmedet, Uram Jézus! hogy kik a te szent keresztséged által új teremtmények lettünk, de lelkünk tiszta ártatlanságát bűneinkkel elvesztettük, töredelmes bűnbánat által méltólag elkészítsük utadat, egyenesekké tegyük ösvényeidet, betöltve minden hiányt, megalázva a kevélység minden hegyét, elegyengetve a gyarlóság minden göröngyeit, és szívünk darabos utait simákká téve: hogy megláthassunk és méltán elfogadhassunk téged, Isten Üdvözítőjét. Jöjj el, jöjj el, édes Üdvözítőnk, s maradj nálunk mindörökké. Ámen.


Megtérésért

Mutasd, Uram, irgalmadat,vigasztald véle szívemet!Engedd, hogy megtaláljalak,mert lelkem csak Terád eped!
Nézd, itt van amaz ember,kit rablók megrohantak,összetörtek, s mint a holtat,a Jerikói úton hagytak!
Kegyes Szamaritánusom,jöjj, hogy karod föltámogasson!És juhod vagyok: tévelygek elveszetten.Keress meg, vigy aklodba két kezedben!
Amint vágyol, tégy aként velem:csak Nálad itt maradjak mind ez életen!Dicsérve mindazok közt Téged,kik ott fenn Benned találtak öröklétet!(Szent Jeromos)


"Tartsatok bűnbánatot!"János felhívása örök érvényű. Az egyház átvette a bűnbánat szellemét. Állandóan ki vagyunk téve kísértésnek, magunkban hordozzuk a rosszra való hajlamot, és így vannak botlásaink. Számunkra a Messiás már eljött, jelen van, de mindig jön abban a formában, hogy bennünket is átalakít a maga képmására. Azonkívül nem tudjuk, mikor zárja le eljövetelével a történelem folyását, s azt sem tudjuk, hogy nekünk mikor kell megjelennünk előtte számadásra. Így a bűnbánat az állandó ébrenlétnek, az állandó készenlétnek is az eszköze.

2010. március 13., szombat

Ima Jézus Krisztushoz

Kérés szerettünkért…

Szívbéli Krisztusom arra kérlek Téged
Segíts most itt azon, aki kedves nékem
Képét a szívembe helyezem így látod
Milyen fontos nekem ezen a világon
Tisztítsd meg őt kérlek, helyette is kérem
Fényed ragyogja át, helyezd a szívébe
Tisztánlátás lelkét, hogy így felismerje
Mi az igaz útja és mi az, mi ellene
Változzon most Fénnyé Isten szent nevében
Minden sötét árnyék létének terében
Most itt általa is bocsánatot kérek
Bocsáss meg Jó Atyám, szabadítsd meg kérlek
Legyen áldott fénye lélek-sugarának
Mi átvilágít mindent az ő tudatában
Elengedje mindazt mi nem szolgálja létét
Beengedje szíve igazi dicsfényét
Kívánom most igaz, hű és tiszta szívvel
Változzon most jóvá minden életében
Szerető szívemet felé most kitárom
Áldd meg Atyám kérlek, legyen boldogságom!

Ámen
Jézus kérlek nyisd meg az én szemeimet, hogy láthassak!
Jézus hiszek benned, Jézus imádlak Téged!
Jézus hiszem, hogy valóságosan jelen vagy.
Jézus, azért jöttem ide, hogy kérjem a gyógyulást.
Jézus! Kérlek, hogy nyisd meg az én füleimet, hogy halljam a Te szavaidat.
Jézus! Kérlek, hogy nyisd meg az ajkaimat, hogy megtanuljak Téged dicsőíteni.
Jézus! Kérlek, hogy érintsd meg a szívemet és vegyél el belőle minden bűnt és minden megbocsátatlanságot.
Jézus! Most hozzád jövök a fizikai betegségeimmel, gyógyítsd meg az én testemet.
Bármilyen betegségben is szenvedsz, kérd Jézust, hogy gyógyítson meg.
Jézus! Tudjuk, hogy nagyon sokszor félünk, mert azt halljuk körülöttünk, hogy semmit nem lehet értünk tenni.
Jézus! Neked semmi sem lehetetlen.
Jézus kérlek, hogy gyógyítsd meg azokat, akik itt közöttünk gyógyíthatatlan betegségekben szenvednek.
Jézus gyógyítsd meg azokat, aki fizikai fájdalmaktól szenvednek.
Jézus, te tudod, hogy mi a mi szükségünk, kérünk, hogy segíts nekünk!
És kérünk Téged Jézus ma este az orvosokért és mindazokért, akik az egészségügyben dolgoznak.
Kérünk, hogy ezeknek az embereknek adj gyógyító kezet. Adj nekik irgalmas és szerető szívet, és add nekik, hogy a fizikai segítségnél többet adjanak a betegeknek.
Jézus szeretünk Téged.
Jézus hiszek Benned.
Jézus, hiszem, hogy Te vagy egyedül az Úr és a Szabadító.
Jézus azokért kérünk, akik ma este nem lehetnek itt, és kérlek Téged azokért, akiknek nagy szükségük van fizikai vagy lelki gyógyulásra.
És kérlek Jézus, hogy látogasd meg ma este az idősek otthonait és látogasd meg a beteg gyermekeket.
Jézus tudjuk, hogy megtörténik amit Te akarsz.
Kérünk Téged Jézus azokért a gyermekekért, akik itt vannak ma, és akiknek a te gyógyító érintésedre van szükségük.
Jézus kérünk, hogy a családok minden tagját érintsd meg ma este. Kérünk, hogy érints meg a férjeket, a feleségeket, különösen azokat, akik nagy megpróbáltatásokon mentek keresztül. Kérünk Téged különösen azokért, akik elváltak. Csak Te ismered a fájdalmukat, csak Te ismered a szenvedésüket, amin keresztül mentek.
Jézus, most kérünk Téged azokért, akik még nem házasodtak meg, hogy mindig Téged hívjanak segítségül és Te vezesd őket és Te segítsd őket.
Kérünk Téged azokért, akik az ifjúság nevelésében, oktatásában vesznek részt - érintsd meg őket! És kérünk Téged Jézus, hogy áldd meg ennek a plébániának a fiataljait, és ennek az egész országnak a fiataljait. Nyisd meg a szívüket hogy befogadjanak Téged.
Jézus hiszek Benned. Jézus imádlak Téged. Jézus hívlak Téged, jöjj az életembe. Légy az életem Ura! Áraszd ki rám Szentlelkedet! Tölts be engem Szentlelked szeretetével és erejével!
Jézus most kérlek Téged a szerzetesekért, hogy a Te szereteted és a te odaadásod uralkodjék az életükben, kérlek, hogy újítsd meg a közösségeket, és kérlek Téged a papokért és papi hivatásokért. Uram köszönöm Neked mindazoknak a papoknak és mindazoknak a szerzeteseknek az életét, akik azért szenvedtek, hogy a hit megmaradhasson ebben az országban. Kérlek, hogy áldj meg minden papot, aki itt ma este jelen van, áldd meg az ő hivatását, áldd meg a szeminaristákat is, áldd meg ennek az országnak minden papját, minden püspökét, bíborosát.
Uram, kérlek Téged Magyarországért, áldd meg ezt az országot.
Jézus hiszek Benned, szeretlek Téged.
Kérlek Téged Jézus, hogy ennek az országnak a mártírjainak a vére hatalmas gyümölcsöket hozzon ebben az országban,
Kérlek Téged Uram ennek az országnak a vezetőiért, politikusaiért, kérlek, hogy becsületesen, igaz módon szolgálják az embereket.
Urunk, Te aki a béke Fejedelme vagy kérünk Téged a békéért a világban.
Kérünk Téged Urunk a világ vezetőiért, hogy Te hozz gyógyulást az életükben és békét a világban. Hozzád jöttünk, mert ki máshoz mehetnénk.
Jézus hiszek Benned. Jézus kérlek jöjj a szívembe, érintsd meg a szívemet, újítsd meg az irántad való szeretetemet. Jézus Taníts meg imádkozni, hogy mindig megvalljalak Téged. Adj nekem egy új szeretetet az Oltáriszentségben.
Jöjj Jézus! Jöjj Jézus Újítsd meg a szívem.Ámen

Ima a városunkért és a kereszthez!


Ima a városunkért,ahol élünk!


Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője.
Hallgasd meg szeretett gyermekeid imáját!
Töltsd be fényeddel ezt a várost, amit most Neked
ajánlunk, ahol oly régóta akarnak az emberek
megismerni és szeretni Téged!

Tárd ki az ajtókat és a szíveket, hogy Fiad beköltözhessen.
Úr Jézus Krisztus, az emberiség testvére.
Te ismered örömeinket, félelmeinket és szükségeinket.

Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket!
Adj nekünk reményt és vágyakozást egy Istenben gyökerező élet után!
Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot,
adj erőt és bátorságot azoknak, akik országod eljöveteléért fáradoznak!

Szentlélek, szeretet Lelke. Újítsd meg Pünkösd csodáját egyházadban itt és most is.
Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, amelyekkel el akarsz halmozni minket.

Szűz Mária, Megváltónk Édesanyja.
Rád bízzuk a városunkban élő valamennyi embert.
Érintsd meg a szívüket! Vezesd őket szeretett Fiadhoz!

Ti mindannyian, szentek és boldogok! Szolgáltátok a szegényeket és e városhoz kötődve tettetek tanúságot az evangéliumról.
Imádkozzatok értünk, hogy közbenjárásotokra Isten Országa láthatóvá váljék bennünk és általunk.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké.

Ámen

Imádság a kereszthez


Üdvözlégy, szent kereszt, amelyen maga az Isten Fia, az Ige, kitárt karjaival magához ölelt bennünket, és a mennyei Atya iránt kiengesztelt. Üdvözlégy, szent kereszt, érzékeink minden szennytől és gonoszságtól való megtisztításának üdvös eszköze, ha alázatos lélekkel átkarolunk. Üdvözlégy, szent kereszt, amely atyáinknak kimondhatatlan örömet okoztál, Az által, Aki szegekkel átverve függött rajtad. Üdvözlégy, szent kereszt, éles kard eltompítója, mert Aki rajtad függött, nem fordult el a jó szándékú latortól. Üdvözlégy, szent kereszt, amelynek birtokában most a hívő nép, a szent nemzet, felajánlunk téged könyörgő áhítattal Krisztus Istenünknek, Aki szegekkel rajtad függeni akart. Azért, ujjongva hirdetjük, hogy a mi ártatlan Istenünk, rajtad függve kitárta szent kezeit. Rajtad omlott ki az Isten Fia vére, amelynek mindnyájan részesei lettünk. Akik téged hódolva tisztelnek, éltető Istenünket engesztelik ki elkövetett gonoszságaik miatt, azok bocsánatát könnyen megnyerik végtelen leereszkedése által, Aki annyit szenvedett miattunk, ha megemlékezünk mindent megújító szenvedéséről.
Üdvözlégy, szent kereszt, a Nagy Király győzelmes fegyvere, amely, második, félelmetes eljövetele alkalmával jelzi útját az égi erők sorainak, az igazak seregének, akik Eléd jönnek fényben tündökölve, dicsőségét hirdetve a mindenség Királyának. Utánozhatatlan dicsőséged, amelyet magától, a rajtad függő Jézus Krisztustól kaptál, nyilvánvaló lesz az igazak előtt, szégyene és vádolója a zsidóknak, nyeresége azoknak, akik a te isteni erődet tartották szemük előtt, már akkor, amikor még a földre húzó nehézkes testben éltek. Szent kereszt, keresztények oltalma és hűséges őrzője, az ellenség vad támadásainak hathatós elfordítója, tekints reánk, Amiatt, Aki rajtad függött, a dicsőség fényességében, világosítsd meg lelkünket, hogy mi is önként vállaljunk olyan szenvedést, amelyet rajtad szenvedett miattunk a láthatatlan Atyának Fia, az Örök Ige.Ámen

Köszönet és Hit imája


Köszönöm, Uram,
a végtelenbe nyíló hajnalokat,
melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek.
Köszönöm a fényeket és a színeket,
mert általuk Rád ismerek a világban.
Köszönöm az ízeket és az illatokat,
a paprikás krumplit és a búzakenyeret.
Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet,
a virágokat és az állatokat,
ők a természet mosolya és szüntelen figyelme,
elkísérnek magányos útjainkra.

Hála az emberekért,
a szomorú arcú testvérekért,
a jókedvűekért és azokért is,
kik nem is tudják, hogy őket is szeretem.
Hála mindenkiért!
Hála Fiadért, Elsőszülött Testvérünkért,
Jézus Krisztusért,
aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt
és a boldog nyugtalanságot,
aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is
boldogságunkat
a szeretet közösségében!

Hála a hazáért,
hála az egyházért!

Köszönök, Istenem, mindent,
ami Tőled jön, mert ez a minden:
az irgalom, a szeretet és az élet.

Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást,
a gyötrődést, mely még jobban Hozzád kapcsol,
köszönöm a ritmust és a dallamot,
hogy táncolhatunk és énekelhetünk.
Hálát adok a jelekért és a hangokért,
melyek irányítják hétköznapjainkat,
és Hangodért,
hogy válaszolsz és megvigasztalsz,
hála munkámért és küldetésemért,
figyelmedért
és végtelen türelmedért,
hogy vársz reám és örökké szeretsz.

Ámen.
Hiszek egy Országban, amelynek egyetlen Atyja van,
a mi mennyei Atyánk.

Hiszek az Országban, amelynek egyetlen Tanítója van,
Jézus Krisztus és az Ő Lelke.

Hiszek az Országban, amelynek egyetlen törvénye van,
a senkit kihagyni nem akaró mindenkit-szeretés.

Hiszek az Országban, amely nem ismeri az uralkodást,
csak a lábmosó szolgálatot.

Hiszek az Országban, amely szét akarja osztania javakat,
amelyek kezelését ránk bízta az Atya.

Hiszek az Országban, amely nem ismeri az ütést,
csak a megbocsátó szelídséget.

Hiszek az Országban, melyet azok építenek,
akik szőlővesszőként benne vannak a Szőlőtőben és a Szőlőtő bennük.

Hiszek az Országban, amely várja mindazokat,
akik nem akarnak itt a földön különb sorsot, mint Jézusét.

Hiszek az Országban, amely egyszer mindnyájunk számára
Isten boldogító színellátásává alakul át.

Hiszek az Országban, amely ma és az
itt megkezdett munka folytatására küld minket.

A válasz minden invokációra: h i s z e k .
Ámen, úgy legyen. - Ámen, úgy legyen.


Kalkuttai Teréz Anya imája

Eljöttem Hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat bátorságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat, hogy kitartsak a lárma sivatagában is. Engedd, hogy áldott sugaraid beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek szükségük van rám.

Terézs anya

Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell; ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége; ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem; ha szomorú vagyok, hozz valakit, hogy megvigasztaljam; ha keresztem nehézzé válik, add, hogy megoszthassam valakivel a sajátját; ha szegény vagyok, vezess el valakihez, aki nélkülözik; ha nincs időm, adj valakit, akit pár pillanatig szolgálhatok; ha megaláznak, add, hogy valakinek dalolnom kelljen; ha elbátortalanodom, küldj valakit, hogy bátorítsam; ha mások megértéséért kiáltok, adj valakit, akinek az enyémre van szüksége; ha arra vágyom, hogy törődj velem, küldj hozzám valakit, akiről gondoskodnom kell; ha csak magamra gondolok, hívd fel figyelmemet valaki másra.
Tégy bennünket méltóvá, Uram, hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk, akik világszerte szegényen és éhezve élnek és halnak meg.
Add meg nekik ma, kezünk által, mindennapi kenyerüket, és adj nekik átfogó szeretetünk által békét és boldogságot.

Kalkutta az egész világ. Nem kell ide jönnöd, hogy megtaláld! Keressétek ott, ahol éltek!Ámen

Fohászok

Szabadíts meg, ó, Jézus,

a vágytól, hogy szeressenek,
a vágytól, hogy magasztaljanak,
a vágytól, hogy tiszteljenek,
a vágytól, hogy dicsőítsenek,
a vágytól, hogy előnyben részesítsenek,
a vágytól, hogy kérjék véleményemet,
a vágytól, hogy helyeslésre leljek,
a vágytól, hogy népszerű legyek;

a félelemtől, hogy megaláznak,
a félelemtől, hogy megvetnek,
a félelemtől, hogy megütnek,
a félelemtől, hogy megrágalmaznak,
a félelemtől, hogy elfelejtenek
a félelemtől, hogy bántanak,
a félelemtől, hogy kigúnyolnak,
a félelemtől, hogy meggyanúsítanak!

Öröm

Az öröm imádság, az öröm erő.
Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk.
Isten szereti az örvendező imádságot.
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk:
ha dolgunkat örömmel tesszük.

A szerető szív vidám szív.
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek;
hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak.

Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba,
de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben,
s minden pillanatban boldogságban részesüljünk.
Ez azt jelenti:
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,
segítsünk, ahogyan ő segít,
adjunk, ahogyan ő ad,
szolgáljunk, ahogy ő szolgál,
mentsük meg az embert,
ahogyan ő megment minket,
huszonnégy órán át vele legyünk,
és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük.


Himnusz az Élethez

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli
cselekedetedet,
mégis tégy jót!

Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz,
mégis érj célt!

A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót!

A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!

Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják,
mégis építs!

Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás
érhet,
mégis segíts!

A legjobbat add a világnak abból, amid csak van, s ha verést kapsz is
cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak, amid van!

Lelki növekedésTiszta szívet teremts bennem, ó, Istenem, és lelkem vezesd vissza a Benned való megnyugváshoz, ó, Reménységem! Az erő szellemével szilárdíts meg engem Ügyedben, ó, Szerettem, és magasztosságod fényével tárd fel ösvényedet előttem, ó, vágyaim Célja! Mindent meghaladó magasságod hatalmával emelj fel engem szentséged egébe, ó, létemnek Forrása, és örvendeztess meg örökkévalóságod szellőivel, ó, Te, Ki életemnek Értelme vagy! Örök dallamaid leheljenek nyugalmat belém, ó, Uram, szabadíts meg mindentől, ami nem Te vagy, és el nem múló Lényed kinyilatkoztatásának hírével szerezz nékem örömet, ó, Te, Ki a Legnyilvánvalóbb vagy a nyilvánvalók, és a Legrejtettebb az elrejtettek között!
Ó, Istenem! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet! Tisztítsd meg szívemet! Gyújts fényt elmémben!
Minden ügyemet a Te kezedbe helyezem. Te vagy az Irányítóm és Menedékem. Nem leszek többé bánatos és gondterhelt hanem boldog és vidám. Ó, Istenem! Nem leszek többé tele félelemmel és aggodalommal. Nem foglalkozom ezentúl az élet kellemetlen oldalaival. Ó, Isten! Te jobb vagy hozzám, mint én önmagamhoz. Néked szentelem életemet, ó, Uram! Ámen
Uram! Nem csodákért és látomásokért
fohászkodom, csak erőt kérek a
hétköznapokhoz.

Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé,
hogy a napok sokféleségében és
forgatagában időben rögzítsem
a számomra fontos felismeréseket
és tapasztalatokat.
Segíts engem a helyes időbeosztásban.
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok
fontossági sorrendjének, elsőrangú vagy
csupán másodrangú fontossága
megítéléséhez.

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és a
mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak
az életen, de értelmesen osszam be
napjaimat, észleljem a váratlan
örömöket és magaslatokat.

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy
az életben minden simán kell,
hogy menjen. Ajándékozz meg azzal a
józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések
az élet magától adódó ráadásai,
amelyek révén növekedünk és érlelődünk.

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt,
akinek van elegendő bátorsága és
szeretete az igazság kimondásához.
Az igazságot az ember nem magának
mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen
Úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.

Kérlek segíts, hogy tudjak várni.
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk
Van a barátságra. Add, hogy az élet legszebb,
legnehezebb, legkockázatosabb és
legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk.

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a
kellő pillanatban és a megfelelő helyen
szavakkal vagy szavak nélkül egy kis
jóságot közvetíthessek.

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől.
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt,
amire szükségem van.

Uram! Taníts meg a kis lépések művészetére!

Ámen